Musicalvereniging Z&V in het Noordhollands Dagblad!

Nu dat de voorstellingen van Little Shop of Horrors achter de rug zijn, kijken we terug op een prachtige tijd.

Wij hebben ontzettend genoten! Ook het Noordhollands Dagblad is bij ons op bezoek geweest. Wij zijn ontzettend trots op deze recensie! ; (Bron: Noordhollands Dagblad Foto: Theo Groot)

 

Voorstelling vol bloeddorst

Musicalvereniging Z&V Opmeer brengt hele zaal in goeie bui

Vrijdagavond stond musicalvereniging Z&V Opmeer met ’Little shop of horrors’ voor een tot de nok gevulde zaal in Hoogwoud, en de horrorkomedie viel in de smaak.

Lisa Voorn

Het ver­haal gaat over een ‘klei­ne grie­ze­li­ge win­kel’, die op het po­di­um na­ge­bouwd is met on­der an­de­re een toon­bank, ver­plaats­ba­re muur­stuk­ken en bloe­men­pot­ten. Met de bloe­men­win­kel van de zus­sen Mus­h­nik gaat het niet zo goed, maar ge­luk­kig heb­ben ze een win­kel­be­dien­de die, hoe­wel sul­lig, loy­aal is aan de da­mes.

Deze jon­gen, Sey­mour, komt met een zelf­ge­kweek­te exo­ti­sche plant voor in de eta­la­ge: de Aud­rey 2, ver­noemd naar de col­le­ga waar Sey­mour ge­voe­lens voor heeft. Maar de Aud­rey 2 is niet zo­maar een plant­je: al snel groeit het ding mens­hoog. Hoe­wel de za­ken weer goed lo­pen voor de da­mes Mus­h­nik, ziet het er voor veel le­vens in heel Ame­ri­ka niet zo fraai uit: de plant leeft op men­sen­bloed en dat heeft ko­mi­sche doch gru­we­lij­ke si­tu­a­ties tot ge­volg.

Al bij het eer­ste groeps­num­mer ma­ken de spe­lers dui­de­lijk waar ze voor staan en wat ze kun­nen door syn­chroon de pas­jes door te lo­pen en hun plek op het po­di­um op te ei­sen. Voor­al Ri­chard Vlaar, die op dat mo­ment een zwer­ver speelt, ver­dient hier com­pli­men­ten voor de die­pe to­nen die hij pro­du­ceert. Mi­nu­ten la­ter speelt hij de ge­weld­da­di­ge vriend van Aud­rey. Een zelf­in­ge­no­men ka­rak­ter, ver­slaafd aan lach­gas. Op hu­mo­ris­ti­sche wij­ze zet Ri­chard het per­so­na­ge neer, door enge lach­jes toe te voe­gen en de stoe­re vent uit te han­gen. Kit­ty Dam, die de naïe­ve Aud­rey speelt, haakt hier per­fect op in: ze re­a­geert bang met hoge to­nen en naar be­ne­den ge­rich­te ogen.

In alle an­de­re scè­nes plakt ze een lach op het ge­zicht en droomt ze van een mooie toe­komst. Door soe­pel van borst- naar kop­stem te scha­ke­len op be­lang­rij­ke mo­men­ten krijgt ze het pu­bliek ach­ter zich. Toch zijn de twee spe­lers die de show ste­len Mi­chael La­ke­man en Jeroen Bes­se­ling, die res­pec­tie­ve­lijk de sul­li­ge Sey­mour en de vlees­eten­de plant spe­len. In kle­ding die vol­gens Aud­rey niet zo mo­di­eus is, loopt Mi­chael over het to­neel, ter­wijl hij om de paar mi­nu­ten prach­ti­ge lied­jes voor­draagt. Hij be­schikt over een ware mu­si­cal­stem, waar­mee hij de zaal in het bij­zon­de­re ver­haal mee­neemt. Jeroen zweept het pu­bliek op door op hu­mo­ris­ti­sche wij­ze de plant tot le­ven te la­ten ko­men, met spre­ken­de mi­miek en grap­pig en­thou­si­as­te ui­tin­gen. De voor­stel­ling is vol­le­dig en brengt ie­der­een in het pu­bliek, jong en oud, in een goe­de bui.